Дарение

Фондация "Злато"

IBAN BG38BPBI88981031724001

BIC: BPBIBGSF

КЛИНИКА

Подпомагане дейността в Клиниката, основание КЛИНИКА

ЦЕНТЪР

Подпомагане дейността на Дневния център, основание ЦЕНТЪР

ЛАГЕРИ

Подпомагане организирането на Летни лагери, основание ЛАГЕРИ